>
Pizza Marco
It's Always Time for Pizza!
Prejsť na obsah
 

Pizza Marco

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV – KAMEROVÝ SYSTÉM

 
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV – KAMEROVÝ SYSTÉM
v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len
 
„GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“), nakoľko v súvislosti s používaním kamerového systému informujeme Vás o podmienkach spracovávania osobných údajov v súlade s platnou legislatívou a princípmi GDPR. Poskytnutie Vašich osobných údajov je zákonnou požiadavkou na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa.
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA:
 
Pizza Marco, Námestie sv.Michala 19, 920 01 Hlohovec
 
IČO: 52594254
 
Tel.: +421904832732
 
Email: info@pizza-marco.sk
 
Zodpovedná osoba: konateľ p. Laurenčík Marek
 
 
ÚČEL ZAVEDENIA KAMEROVÉHO SYSTÉMU A SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
 
Ochrana majetku prevádzkovateľa, bezpečnostné monitorovanie priestorov, ochrana zdravia a bezpečnosti zamestnancov
 
 
ROZSAH SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
 
Videozáznam zachytených osôb, pričom videozáznamy nebudú použité za účelom spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov, len ako bežné osobné údaje.
 
 
UMIESTNENIE KAMIER:
 
Kamery sú umiestnené na stenách a snímajú spoločné priestory (vestibul, chodby) v budove, priestor pri prednom a zadnom vchode do budovy a vstup do garáže. Každý vstup do monitorovaného priestoru je viditeľne označený piktogramom a slovným označením, že priestor je monitorovaný
 
kamerovým systémom.
 
 
DOBA TRVANIA MONITOROVANIA A DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV:
 
Kamerový systém je zapnutý a priestor monitoruje nepretržite. Záznam je uchovávaný v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.
 
 
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
 
Čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR (§ 13 ods.1 písm. f) Zákona) - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Plnenie úloh prevádzkovateľa v zmysle zákona č.
 
278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
 
  
PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
 
Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP alebo v tretej krajine a medzinárodnej organizácií: nie je Orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe zákona: súd, orgány činné v trestnom konaní
 
 
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV:
 
Prenos sa neuskutočňuje.
 
 
Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.
 
 
POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY:
 
V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) má dotknutá osoba možnosť písomne požiadať a uplatniť si:
 
-     právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú (čl.15 GDPR),
 
-  právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),
 
-   právo na vymazanie osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR,
 
-  právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,
 
-  právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,
 
-  právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl.20 GDPR,
 
-  právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu
Copyright © 2022 Pizza Marco
It's Always Time for Pizza!
Pizza Marco Hlohovec
Návrat na obsah